Terms and Conditions

Általános Szerződési Feltételek ProjectBuzz Weblap használatára

(Továbbiakban: ÁSZF)

 

I. Általános rendelkezések:

 

1. Felek

 a.) Szolgáltató:

A Weblap Szolgáltató adatai:

  • Szolgáltató neve: ProMan Consulting Kft.
  • Székhelye: 1221 Budapest, Tanító utca 15/1 a
  • Cégjegyzék száma: 01-09-293715
  • Adószáma: 25872448-2-43
  • Telefonszáma: 06 (30) 663 2069
  • Email címe: hello@projectbuzz.eu
  • Elérhetőség ideje: 2019.11.01.
  • Tárhelybiztosító: BlazeArts Kft.

b.) Felhasználó: jelen Weblapon szakmai bemutatkozó anyagot elhelyező és jelen ÁSZF feltételeit elfogadó Szakértő.

c.) Cég: A Weblapot használó szakértőt kereső vállalkozások.

együttesen: Felek.

 

2. ÁSZF tartalma

 A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Feleket jelen Weblap feltételeinek biztosítása, illetve használata során.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Weblapon teszi közzé. A Szolgáltató a szerződéses jogviszony következősége érdekében ÁSZF módosítás esetén valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et pdf. formátumban elérhetővé teszi a Weblap felületén.

 

3. A Weblap célja

A Weblapot használó Szakértők és Cégek, mint potenciális megbízók számára találkozási felület biztosítása elsősorban megbízási jogviszony létrehozása céljából.

 

4. Az ÁSZF személyi, tárgyi, időbeli és területi hatálya

a.)      Tárgyi hatály:

Jelen ÁSZF a ProjectBuzz Weblap felhasználási feltételeit szabályozza: www.projectbuzz.eu

b.)      Személyi hatálya:

Szolgáltatóra és Felhasználókra terjed ki.

c.)      Időbeli hatálya:

ÁSZF a Weblapon történt közzététel napjától hatályos és a Felek között határozatlan jogviszonyt hoz létre.

A Szolgáltató a Felhasználók Weblapon történő előzetes értesítése mellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani.

ÁSZF módosítás esetén a módosítás hatálya a közzététel napja után létrejött új szerződésekre terjed ki.

ÁSZF módosítása esetén a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 8. napon lép hatályba, amennyiben felhasználó eddig az időpontig felmondási szándékát nem jelzi. Az itt meghatározott időszakon belüli jelzés esetén – profil törlés – a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Hatálya azonban a kötelezettség vállalások tekintetében, azok teljesítéséig fennmarad.

d.)      Területi hatálya

Jelen ÁSZF magyar joghatóság alatt áll, így arra Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi az irányadók.

 

5. A szerződéses jogviszony létrejötte

A Szerződés a Felek között a Weblapra feltöltött jelen ÁSZF Felhasználó által történő elfogadásával jön létre. Weblapra feltöltött ÁSZF „elfogadom” jelölőnégyzet kijelölésével, ráutaló magatartással, elektronikus úton. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az elfogadott regisztrációját követően áll be.

 

6. A Szerződés tárgya, a Weblap által biztosított szolgáltatások

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Weboldal nem nyilvános, annak használatára csak az elfogadott regisztrációval rendelkező szakértők és a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló cégek jogosultak.

 

A fentiek szerint a Weblap:

a.)      lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy az elfogadott regisztrációt követően a Weboldalra a saját maga által összeállított szakmai bemutatkozó önéletrajz feltöltése, kapacitása megjelölésével.

A Felhasználó elfogadja, hogy az általa a Weblapra feltöltött anyag tekintetében kizárólagos és teljeskörű felelősség terheli, mind a Szolgáltató, mind a Weblapot használó harmadik személyek tekintetében.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció és szakmai önéletrajz feltöltését követően a Szolgáltatónak 5 munkanapja van a Felhasználó weblaphasználatának a jóváhagyására. Amennyiben a Szolgáltató azt úgy ítéli meg, ezen az időszakon belül, további kiegészítő anyagot jogosult kérni a Felhasználótól, illetve jogosult személyes meghallgatását is kezdeményezni. Ezekben az esetekben, ezen kiegészítéseket követően, a Szolgáltató saját hatáskörében jogosult dönteni a Felhasználó weblaphasználati jogának a megadása tekintetében.

Amennyiben Szolgáltató az itt meghatározott 5 munkanapon belül a Felhasználó irányába nem jelez, a Felhasználó a 6. munkanapon a Weblaphoz hozzáférést kap és az általa a Weblapra feltöltött szakmai önéletrajz a felületen megjelenik.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szolgáltató a fentiekben meghatározott jelzést azért nem tudja megtenni a Felhasználó felé az itt meghatározott határidőn belül, mert a Felhasználó által megadott adatok hibásak, vagy hiányosak a Szolgáltató a Weblap használatát szintén jogosult megtagadni. A Szolgáltató jelzésével az 5 munkanap újra indul.

b.)      A Felhasználó az a.) pontban rögzített elfogadást követően jogosulttá válik arra, hogy szabadon megtekintse a Weblapra a szakértő kereső Cégek feltöltött anyagait és azokra a jelen ÁSZF-ben megjelölt módon, jelentkezzen.

  

7. A Weblap használati módja

a.)      A Felhasználó által a Weblapra feltöltött szakmai önéletrajzokat a Weblapot használó regisztrált Cégek a szakmai rész tekintetében megismerhetik és a Cégek és a Szolgáltató között létrejött szerződés feltételei szerint, jogosultak a Felhasználóval a kapcsolatot felvenni.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy abban az eseten, amikor a Weblapot használó bármely Cég vele a kapcsolatot felveszi, erről legkésőbb 3 munkanapon belül, a Weblap megfelelő felületének használatával (e-mail) a Szolgáltatót értesíti.

A Felhasználó ezt követően szabadon jogosult a Céggel tárgyalásokat folytatni.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy amennyiben a Céggel megállapodott, a megállapodás eredményéről köteles 3 munkanapon belül a Szolgáltatót a Weblap megfelelő felületének használatával (e-mail) értesíteni, ezt követően a Felek a jelen ÁSZF egyes csomagoknál megjelent feltételei szerint járnak el. Ezzel egyidőben a Felhasználó a szakmai önéletrajza kapacitás rovatát úgy módosítja, hogy az ezen megállapodással lekötött időszakot figyelembe vegye.

b.)      Felhasználó az elfogadott regisztrációt követően a Weblapon található, a Cégek által feltöltött projektanyagokat szabadon jogosult megtekinteni és érdeklődését a Cég felé jelezni, a Weblapon meghatározott módon. Kölcsönös érdeklődés (Cég oldali visszaigazolást követően) a Szolgáltató az elérhetőséget azonnal biztosítja a Felhasználó számára. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a kapcsolatfelvétel tényéről a Szolgáltatót legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti.

A Felhasználó ezt követően szabadon jogosult a Céggel tárgyalásokat folytatni.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy amennyiben a Céggel megállapodott, a megállapodás eredményéről köteles 3 munkanapon belül a Szolgáltatót a Weblap megfelelő felületének használatával (e-mail) értesíteni, ezt követően a Felek a jelen ÁSZF egyes csomagoknál megjelent feltételei szerint járnak el. Ezzel egyidőben szakmai önéletrajza kapacitás rovatát úgy módosítja, hogy az ezen megállapodással lekötött időszakot figyelembe vegye.

 

8. Üzleti titok

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weblapon megismert projektleírások és az azt követő tárgyalások és megállapodás tekintetében teljeskörű titoktartási kötelezettség terheli. Ezen titoktartási kötelezettség alól kivételt képez a Szolgáltatónak nyújtandó adatszolgáltatás.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weblapról megismert projektek tekintetében harmadik személy számára semmiféle információt nem szolgáltathat, harmadik, nem regisztrált személy számára azt megismerhetővé nem teheti, a megismert projektleírás tekintetében a Weblapra történt regisztrációval semmiféle jogot nem szerez.

A Felek kijelentik és Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy minden a Weblapon található információ üzleti titkot képez, amelyet a Szolgáltató a Felhasználó belátástól és véleményétől függetlenül üzleti titoknak minősített.

A Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználót az üzleti titok fogalmáról és védelméről: (2018. évi LIV törvény): Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető – ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az üzleti titkot a Büntető Törvénykönyv is védi és háromév szabadságvesztéssel bünteti.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben harmadik, nem regisztrált, fél számára a Weblapot bármely elemében hozzáférhetővé, megismerhetővé teszi súlyos szerződésszegést követ el, amely tekintetben a fent meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatók, illetve a Szolgáltató felé kötbérfizetési kötelezettség terheli, amely az ilyen módon megismert projektnek a Cég által felajánlott éves nettó szakértői díjának 50%-a. A Szolgáltató az ezen felül felmerült kárát is jogosult érvényesíteni.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az üzleti titok védelme őt is terheli, így a jelen jogviszony teljesítése során tudomására jutott minden adatot, tényt információt köteles üzleti titokként őrizni (különös tekintettel a feltöltött szerződések tartalmára.) Üzleti titkot kizárólag az titokgazdák felhatalmazás, illetve jogszabályi kötelezettség alapján az arra feljogosított hatóságok részére jogosult kiadni.

 

9. Szolgáltatási díj

A Felhasználót szolgáltatási díj fizetési kötelezettség nem terheli.

 

10. A Felek együttműködési kötelezettsége

A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.

A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Weblap alapvető célja, hogy a megbízást kereső szakértőknek és a Cégeknek megfelelő találkozási felületet biztosítson és ezzel az Weblapot használók igényeit minél teljesebb körben kiszolgálja és az érdekeiket védje.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a fenti célt tudomásul veszi és elfogadja, a Weblap használata során tiszteletben tartja és a fenti Weblapot a fenti céltól eltérően nem használja.

 

11. A Szolgáltató kötelezettségei

 a.)      A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján kötelezettséget vállal a ProjectBuzz Weblap működtetésére. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.

b.)      A Szolgálató jogosult a Felhasználókat a jelen szerződés feltételei szerint ellenőrizni. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató ellenőrzési joga kizárólag a Weblap színvonalának a fenntartását szolgálja, az a Szolgáltatóval szemben semmiféle kötelezettséget nem eredményez.

c.)      A Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el, így az általa nem biztonságosnak ítélt forrásról érkező anyagot jogosult blokkolni. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.

d.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult előre bejelentett módon (legalább egy munkanappal korábban a Weblapon megjelenítve) a Weblap működését tervezett karbantartási vagy egyéb okokból korlátozni, szüneteltetni. Ezen szünetelésekkel, karbantartásokkal kapcsolatban a Felhasználókat semmiféle kártérítési jog nem illeti meg. Nem tervezett technikai problémák esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatást ésszerű határidőn belül visszaállítani. Ezen szünetelésekkel kapcsolatban a Felhasználókat kártérítési kötelezettség nem illeti meg.

e.)      A Szolgálató a Weblap működtetése során tudomására jutott üzleti titkokat és személyes adatokat a jogszabályok rendelkezési, jelen ÁSZF és saját Adatkezelési Szabályzata szerint köteles őrizni, mind a jogviszony fennállta, mind annak megszűnését követően is.

f.)      A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.

g.)      A Szolgáltató saját döntése szerint jogosult a Weblap működtetését megszüntetni és erről a Felhasználókat legalább 30 nappal a megszűnést megelőzően értesíteni. A Felhasználók a Weblap megszűnése esetén a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel.

 

12. Felhasználó kötelezettségei

a.)      a Felhasználó vállalja, hogy a Weblapon a regisztráció vagy bármely szolgáltatás igénybevétele során kitöltendő mezőkbe a kért, valós adatokat adja meg, amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint jogosult ellenőrizni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés a Szolgáltatónak joga és nem kötelezettsége, így annak elmaradása, vagy esetleges tévedése esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség sem a Felhasználó, sem harmadik személy felé nem terheli. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kötelezően kitöltendő mező, kitöltésének elmaradása a regisztrációt és így a Szolgáltatás igénybevételét megakadályozza.

b.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az általa a Weblapon elhelyezett szakmai önéletrajz, tartalma, felépítése, megfelelősége vonatkozásában kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadja, hogy az általa feltöltött önéletrajznak meg kell felelnie a Szolgáltató által a Weblapon nyújtott feltételek. A Felhasználó nem jogosult a Weblapon linket, elhelyezni.  Ezeket a Szolgáltató jogosult azonnal törölni, függetlenül az eredményezett szövegkörnyezettől. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weblapra kizárólag olyan szellemi alkotás feltételére jogosult, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn. Minden ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Weblapra a Felhasználó által feltöltött folyamatos anyag vizsgálatára és amennyiben azt állapítja meg, hogy az sérti jelen szerződés feltételeit, jogosult letiltására, illetve a Felhasználó használati jogának a korlátozására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót ez a jog egyéb szerződésszegés esetén is megilleti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tartalom ellenőrzése a Szolgáltatónak joga és nem kötelezettsége, így annak elmaradása, vagy esetleges tévedése esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség sem a Felhasználó, sem harmadik személy felé nem terheli.

c.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az általa a Weblapra feltöltött elérhetőségek, illetve a projektajánlatokat feltöltött Cégek elérhetőségei kizárólag a Szolgáltatónak keresztül ismerhetők meg és használhatók fel.

d.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó és a Cég közötti a kapcsolatot létrehozását megtagadni, abban az esetben, amennyiben megállapítja, hogy annak célja az az ÁSZF rendelkezéseinek a sérelme vagy az a Weblap céljával ellentétes.

e.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelőssége, hogy az általa feltöltött anyagban megjelölt, illetve a Cégekkel folytatott tárgyalások során megadott jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, képzettséggel rendelkezik-e.

f.) A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.

g.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy jelen Szolgáltatás biztosításával a Szolgáltató eredménykötelmet semmiféle formában nem vállal.

h.)      A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy jelen Weblap által nyújtott szolgáltatás semmilyen szinten nem kizárólagos, így Felhasználó szakmai önéletrajza mellett a Weblapon további, akár azonos tevékenységű körű, képességű és képzettségű Felhasználók szakmai önéletrajzai is elérhetőek lesznek és az azok közötti válogatás a Weblapot használó cégek kizárólagos, nem korlátozható joga, így ezzel szemben a Felhasználót semmiféle jog nem illeti meg.

i.)       A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felhasználó által feltöltött adatok forgalmát (rákattintások száma), illetve a létrejövő találkozásokat és szerződéskötéseket.

j.)       A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a jelen Weblapon megismert projektek tekintetében a Cégekkel történt megállapodás eredményéről 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. A Felhasználó amennyiben tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja az „üzleti titok pontban meghatározott mértékű” meghatározott kötbérfizetési kötelezettség terhelheti.

k.)      A Felhasználó vállalja, hogy a Weblap megfelelő felületének használatával haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót, illetve a Weblap használókat amennyiben a körülményeiben olyan változás áll fenn, amely a feltöltött adatok, tények változását eredményezi.

 

13. Adatkezelés

A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak és saját GDPR szabályzatának megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót, amely a következő linken érhető el: www.projectbuzz.eu/privacy-policy/. A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata jelen ÁSZF részét képezi.

 

14. A Szerződés módosítása és megszűnése

Felhasználó a regisztráció során megadott adatait egyoldalúan is jogosult és köteles változás esetén módosítani a Felületen.

Felhasználó a jelen jogviszonyt indokolási kötelezettség nélkül bármikor jogosult felmondani. A felmondás módja, a Profil törlése. Ebben az esetben a jogviszony a felek között a profil törlésével megszűnik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogviszony megszűnését követően is köteles a jelen ÁSZF-ben vállalt titoktartási kötelezettséget, határidő nélkül betartani, illetve a felmondást követően a Weblapon megismert Cégekkel lefolytatott tárgyalásokat és azok eredményeit a Szolgáltató számára – jelen szerződés feltételei szerint – jelezni.

A Szolgáltató a jogviszonyt az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségek megsértése esetén azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg, a jogviszony megszüntetésének módja a Profil törlése.

A Szolgáltató jogosult az ismételtszerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek esetében a jogviszony megszüntetésére azonnali hatályú felmondással került sor.

 

15. Kapcsolattartás

A Felek a weblapon, illetve a regisztrációban megadott elérhetőségeken tartják a kapcsolatot

Felhasználó a Weblap használatával összefüggő kérdésekben a kapcsolatot a Szolgáltatóval a hello@projectbuzz.eu email címen tartja.

A Felek között fennálló jogviszony vonatkozásában Felhasználó által létesített Profil létrehozása, illetve törlése jognyilatkozatnak minősül.

A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött kérdésekre, nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol.

A nyilatkozatok kézhezvételének napja az nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik.

 

16. Záró rendelkezések

Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.

A Felek kötelesek a jogviszonnyal összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.